POLITYKA PRYWATNOŚCI i Polityka Cookies
w firmie
SOCHA AND PARTNERS
prowadzącej działalność
SOFI SOCHA STUDIO STYLIZACJI I KREOWANIA WIZERUNKU
oraz w kontekście strony www.sofisocha.com
i powiązanych z nią mediów

Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami.

Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia naszą politykę w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, które gromadzimy poprzez:
- realizowane przez nas usługi – poprzez kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy oraz płatności,
- naszą stronę internetową pod adresem www.sofisocha.com ("Strona"), poprzez przeglądanie Strony (Cookies),
- nasze konta w mediach społecznościowych: Facebook – pod adresem www.facebook.com/sofisochastylist, Instagram – pod adresem www.instagram.com/sofisocha oraz kanał video na YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCU3SnK9fNA2a9x7xSc8MvAA (zwane wspólnie "Media"), poprzez lajkowanie stron i postów, komentowanie oraz subskrypcję.

Dane osobowe to informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Państwa jako osoby fizycznej. Firma nie przetwarza żadnych danych wrażliwych (dane osobowe związane z aspektami wrażliwymi, takimi jak: - pochodzenie rasowe lub etniczne, - poglądy polityczne, - wyznanie lub inny światopogląd, - stan zdrowia - dane o karalności, - członkostwo w związku zawodowym, - orientacja seksualna, itp.), dlatego prosimy, aby nie przysyłali nam Państwo ani nie ujawniali żadnych takich danych w naszych Mediach lub w powiązaniu z nimi, ani w żaden inny sposób nie podawali nam takich danych. Będziemy wdzięczni za dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – RODO oraz w poszanowaniu Państwa prawa do prywatności, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest firma SOCHA AND PARTNERS Ewelina Socha, z siedzibą pod adresem: Rzeszów, ul. Chodkiewicza 7, NIP.: 813-158-38-97.

2. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować z Administratorem Państwa danych osobowych w sprawach ochrony tych danych – pisemnie - na adres wskazany w pkt.1, drogą elektroniczną - e-mail: info@sofisocha.com oraz telefonicznie – nr tel. +48 696 028 210.

3. Administrator przetwarza między innymi dane osobowe:
• klientów będących osobami fizycznymi,
• w przypadku klientów będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
• dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług,
• osób współpracujących w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług,
• użytkowników Mediów.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego,
b) zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy związanej ze świadczeniem usług bądź umowy o świadczenie usług na rzecz firmy przez dostawców takich usług,
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie firmy, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych.

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 4a, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w punkcie 4b i 4c, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym - podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z firmą.

6. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie podlegają profilowaniu, niemniej jednak korzystamy z plików cookies rejestrujących ruch na naszej stronie internetowej.

7. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
• dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, płeć,
• dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania,
• dane identyfikacji podatkowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług,
• dane dotyczące działalności zawodowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług,
• wizerunek na fotografii - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług oraz w przypadku profili publicznych i kont w Mediach,
• inne dane związane z profilami publicznymi i kontami w Mediach jak nazwa użytkownika, zdjęcia, "lajki", lokalizacja, inne informacje z profilu / konta; treści utworzone i udostępnione przez użytkownika w Mediach: zdjęcia, teksty, nagrania wideo, symbole, hasztagi, itp.
Ponadto Firma może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą polityką. Firma nie przetwarza żadnych danych wrażliwych.

8. Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
• współpracujące z firmą podmioty: firmy szkoleniowe, trenerzy, samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych,
• nabywcy wierzytelności firmy,
• podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe,
• biura informacji gospodarczej,
• podmioty świadczące usługi:- teleinformatyczne i informatyczne – hosting i serwis oraz płatnicze, - niszczenia dokumentów, - księgowo – finansowe, - finansowo – płatnicze, - prawnicze, - audytorskie, - doradcze i kontrolne, - windykacyjne, - drukarskie, - pocztowe oraz kurierskie,
• firmy będące właścicielami oraz współpracujące z Mediami, samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych,
• użytkownicy Mediów.

9. Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podmiot może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

10. Czas przechowywania danych wynosi:
• celem wykonania umowy / umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia,
• celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu,
• celem wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

11. Przysługujące Państwu prawa:
• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, aktualizacji i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane Firmie, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO. Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
• prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej polityce mają zastosowanie przepisy rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies (ciasteczek) odnosi się do naszej strony internetowej www.sofisocha.com.

1. Odwiedzając naszą stronę, na Państwa komputerze lub urządzeniu mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę lub strony, do których się odwołujemy (np. pokazując multimedia, udostępniając linki, itp.). Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

2. Pliki cookies mogą zawierać różne informacje o osobach odwiedzających stronę i historii ich łączności ze stroną. Dzięki nim, możliwe jest poznanie adresu IP użytkownika, właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Zaznaczyć jednak należy, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem lub urządzeniem podłączonym do sieci Internet, na którym pliki cookies zostały zapisane – tzw. adres IP.

3. Firma używa ciasteczek w różnych celach:
- aby strona firmy działała szybciej i  była łatwiejsza w użyciu,
- aby lepiej dopasować treści i reklamy firmy dostępne w internecie do oczekiwań i zainteresowań klientów,
- do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak użytkownicy używają naszą stronę i pomagają w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości.
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób Firma nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

4. Firma używa następujących rodzajów ciasteczek:
• sesyjne - tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki),
• stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

5. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Mogą Państwo dokonać zmian ustawień dotyczących ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania na Państwa komputerze lub urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. Jeśli korzystają Państwo z urządzenia typu: smartfon, tablet, telefon komórkowy itp., prosimy o zapoznanie się z opcjami dotyczącymi ustawień plików cookies w instrukcji lub dokumentacji urządzenia, z którego Państwo korzystają. Jeśli nie wyłączą Państwo możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony, oznacza to Państwa zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

6. Należy pamiętać, że jeżeli zmieni się ustawienia w przeglądarce internetowej i ciasteczka używane przez Firmę zostaną zablokowane przez użytkownika, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony, tzn. korzystanie z niektórych treści i/lub usług dostępnych na stronie może stać się utrudnione lub niemożliwe, nie spowoduje to natomiast braku możliwości przeglądania strony.